Témy

Témy konferencie

 • Meranie, objektivizácia a hodnotenie faktorov prostredia 
  • hluk
  • vibrácie
  • osvetlenie
  • elektromagnetické pole
  • tepelno - vlhkostná mikroklíma 
  • pevné aerosóly
 • Legislatívne aspekty hodnotenia kvality prostredia
 • Posudzovanie vplyvov fyzikálnych faktorov prostredia na zdravie človeka
 • Pracovno - zdravotné služby a ich poslanie
 • Znižovanie vplyvu faktorov prostredia na životné prostredie, človeka a ich aplikácia v praxi
 • Progresívne metódy merania a hodnotenia faktorov prostredia
 • Moderná meracia technika
 • Vizualizácia, modelovanie a predikcia imisií fyzikálnych polí
 • Elektroakustika
 • Priestorová akustika
 • Psychoakustika
 • Akreditácia, odborná spôsobilosť a vzdelávanie v oblasti merania, objektivizácie a posudzovania faktorov prostredia
 • Tvorba metodík pre meranie, objektivizáciu a posudzovanie faktorov prostredia
 • Environmentálny manažment a jeho aplikácia v oblasti zvyšovania kvality životného a pracovného prostredia

 

 
 
Sponzori
 
 
 
 
Užitočné linky